Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.kreaklub.hu oldal elektronikusan küldött hírlevelével kapcsolatos személyes adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozik.  
Összefoglaló:

KreaKlub, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

KreaKlub elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. KreaKlub a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

KreaKlub a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 1. Az adatkezelő adatai:
Az adatkezelő (Szolgáltató)
A Szolgáltató neve: Tapodi-Szabó Annamária (KreaKlub képviseletében)
Székhelye és postai címe: 6000 Kecskemét, Talfája tanya 207/C
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-42
E-mail címe: info@kreaklub.hu
Honlapjának címe: www.kreaklub.hu
Tárhely szolgáltató neve: Webparadicsom Media Group Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1027 Budapest, Bem József utca 9.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-104814/2016.
 1. Érintett
Érintett minden olyan személy, aki a www.kreaklub.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi, adatait a KreaKlub számára a weboldalon történő regisztrálás vagy hírlevél feliratkozás során, illetve a KreaKlub által piackutatás céljából létrehozott kérdőíven megadja.  
 1. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a KreaKlub adatkezelésére terjed ki. A Szabályzat módosításának jogát a KreaKlub fenntartja. Kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. KreaKlub a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Szolgáltató jogosult a Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén a Szolgáltató az érintettet a  wwwkreaklub.h/adatkezeles oldalon történő közzététele útján értesíti.  Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.
 1. Irányadó jog
Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 
 1. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője a KreaKlub. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése. KreaKlub az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően KreaKlub jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi a www.kreaklub.hu oldal láblécében. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, KreaKlub az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a KreaKlubra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a KreaKlub, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). KreaKlub törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek: -    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor; -    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is; -    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; -    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek; -    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; -    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.  
 1. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a KreaKlub székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a KreaKlub által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a KreaKlub hozza meg.  
 1. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja KreaKlub szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése.  KreaKlub az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
 1.  Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 2. A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
 3. Az érintettek tájékoztatása a KreaKlub érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
 4. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a KreaKlub szolgáltatásairól szóló hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a KreaKlub és partnereinek szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely az Adatkezelő és annak partnereinek szolgáltatásait mutatja be.
 
 1. A kezelt adatok köre
KreaKlub az érintett alábbi személyes adatait kezeli: -    Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (e-mail cím); A www.KreaKlub.hu weboldal látogatása esetén a KreaKlub rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai, piackutatási célokat szolgál. KreaKlub fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.  
 1. Az adatok felvétele
KreaKlub az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: -    Az érintett által megadott személyes adatok; -    Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok; -  Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult. A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet: -   Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.KreaKlub.hu weboldalon. -  KreaKlub által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat. -  KreaKlub által közzétett kérdőíven keresztül. - Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át a KreaKlubnak, az adatokat a KreaKlub kezeli. A fentieken túlmenően KreaKlub kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a KreaKlub és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek.  
 1. Az adatok tárolása
KreaKlub az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja. Az érintett kérésére KreaKlub az adatokat törli.  
 1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz kizárólag a KreaKlub érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat a KreaKlub csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. KreaKlub jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai, piackutatási célra felhasználja.  
 1. Adatbiztonság
KreaKlub minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat KreaKlub öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, KreaKlub az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, a KreaKlubra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a KreaKlub, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). A KreaKlub – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt. A fentiek alapján a KreaKlub a megadott adatokat törli, ha: -    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; -    az érintett azt kéri; -    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; -    az adatkezelés célja megszűnt; -    azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.  
 1. Az érintettek jogai
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a KreaKlubtól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 13. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az KreaKlub 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.  
 1. Az érintett felelőssége
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén  KreaKlub az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.  
 1. Adatvédelmi nyilvántartás
KreaKlub az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-104814/2016.  
 1. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a KreaKlubhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. KreaKlub a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.